maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Uchwały I Ogólnopolskiego Zjazdu Przedstawicieli Rzemiosła Zduńskiego

ODBYTEGO W DNIACH 20 i 21 LUTEGO 1938 R. W LOKALU ZWIĄZKU RZEMIEŚLNIKÓW CHRZEŚCIJAN W WARSZAWIE.

 

Na Zjazd przybyli przedstawiciele wszystkich dzielnic Polski.Obecni na Zjeździe, po wysłuchaniu referatów i przeprowadzeniu szczegółowej dyskusji nad zgłoszonymi wnioskami, uchwalają:

1. Domagać się zaliczenia rzemiosła zduńskiego do rzemiosł kwalifikowanych koncesjonowanych, a koncesję uzyskać winien jedynie mistrz. Ma to ścisły związek z zawodem zduńskim, którego wykonywanie przez niewykwalifikowane osoby grozi niebezpieczeństwem zdrowiu, życiu i mieniu obywateli.

2. Zjazd stwierdza wielką szkodliwość istniejących przepisów dla życia gospodarczego w odniesieniu do terminatorów. Istniejące przepisy uniemożliwiają dopływ młodych sił do nauki zawodu zduńskiego w szczególności. Zbytnia ingerencja Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawy młodzieży terminatorskiej wytworzyła stan niepokojący o przyszłość rzemiosła. Dziesiątki tysięcy młodzieży nie może znaleźć miejsca dla nauki zawodu z uwagi na wysoce krępujące mistrza przepisy biurokratyczne, nie liczące się z życiowymi i gospodarczymi potrzebami rzemiosła. Natychmiastowa ich zmiana w duchu usunięcia przeszkód dla dopływu młodszego narybku staje się koniecznością państwową.

3. Zjazd domaga się oddawania robót zduńskich jedynie wykwalifikowanym zawodowo mistrzom, gdyż ci ponoszą lojalnie wszystkie daniny i świadczenia na rzecz Skarbu, samorządów i Ubezpieczalni Społecznej, dając przy tym gwarancję należytego wykonania swego dzieła bez narażania na niebezpieczeństwo obywateli. Powyższe zalecenie winno być ściśle przestrzegane w szczególności przez organa państwowe i samorządowe, związane z budownictwem. Nieprzestrzeganie powyższego winno być karane. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, podejmujących się całokształtu budowy domów winny być stosowane przez władze nadzoru budowlanego wysokie kary.

4. Zjazd stwierdza, iż brak kredytów dla rzemiosła zduńskiego uniemożliwia uniezależnienie się gospodarcze tego rzemiosła. Należy stworzyć takie formy kredytów, któreby w sposób demokratyczny udostępniły korzystanie z nich zarówno jednostkom jak i spółkom surowcowym.

5. Zjazd zaleca tworzenie spółdzielni surowcowych, względnie spółek, bądź to przy cechach, bądź przy organizacjach rzemieślniczych. Nabywanie surowca winno odbywać się jedynie w wytwórniach chrześcijańskich.

6. Zjazd wypowiada się za wnioskiem noweli prawa przemysłowego, złożonym w Sejmie przez posła A. Snopczyńskiego i całkowicie go popiera.

7. Mając na uwadze, że w ogólnej działalności rzemiosła chrześcijańskiego w Polsce rzemieślnicy zduni wykazują zbyt małe zainteresowanie tą działalnością, uczestnicy Zjazdu wzywają wszystkich działaczy i kolegów zdunów do podjęcia energicznej akcji w celu pobudzenia do żywotnej działalności istniejące w Polsce cechy i organizacje. Mając na uwadze trudności organizacyjne, jakie wyłaniają się w ośrodkach o słabym zaludnieniu, ze względu na małą ilość zdunów w poszczególnych miejscowościach, Zjazd zaleca Cechom współdziałanie z chrześcijańskimi stowarzyszeniami ogólnobranżowymi przez korzystanie z siedziby i sekretariatów stowarzyszeń.

Zjazd zaleca podjęcie starań celem wytworzenia ośrodków organizacyjnych dla czeladników, stwarzając w ten sposób możliwość ścisłej współpracy między mistrzami i czeladnikami i chroniąc tych ostatnich przed potrzebą szukania ochrony w związkach zawodowych.

8. Zjazd uchwala powołać naczelną reprezentację rzemiosła zduńskiego w Polsce, a mianowicie Ogólnopolską Komisję Porozumiewawczą Rzemiosła Zduńskiego z siedzibą w Warszawie w następującym składzie pp.: T. Pietrzak, B. Walczyński i W. Nowacki z Warszawy, S. Październik z Katowic, J. Pinczewski z Bydgoszczy, Fr. Grzęda z Ostrowia Wlkp., J. Podgórski z Torunia, St. Łagoda z Grudziądza, St. Kurpiński z Kalisza, M. Michalik z Siedlec, A. Rybczyński z Lublina, K. Piątkowski z Gdyni, F. Kowalski z Łodzi, J. Szablewski z Radomska, A. Wieczorek z Częstochowy, A. Bosiacki z Piotrkowa, J. Kostysz z Krakowa, P. Rohatyński ze Lwowa, St. Sikora z Przemyśla, M. Kozłowski z Radomia, St. Kwitliński z Włocławka, K. Szczurowski z Olkusza, Kielce — vacat —, St. Jankowski z Leszna Pozn., H. Napiórkowski z Pułtuska, Cz. Byks z Mławy, P. Lejman z Kutna, W. Barański z Chełma, Wilno — vacat, Poznań — vacat, J. Marcinkowski z Gostynina, Nowogródek — vacat, i St. Jabłonka z Węgrowa.

Komisja urzędować będzie do czasu zwołania następnego Ogólnopolskiego Zjazdu. Komisja będzie miała za zadanie czuwanie nad wszelkiemi przejawami życia zawodowego, gospodarczego i społecznego zduństwa w Polsce, zgłaszanie wszelkich petycji, memoriałów, wyłanianie delegacji i czynienia wszystkiego, co dla podniesienia i zapewnienia interesów zduńskich okaże się potrzebne. Przyjmując, że wykonanie powyższych zadań powiązane jest z poważnymi potrzebami organizacyjnymi, Zjazd uchwala zwrócić się do Zarządu Głównego Związku Stowarzyszeń Rzemieślników Chrześcijan w R. P. o objęcie generalnego protektoratu nad działalnością Komisji i okazywanie Komisji wszelkiej pomocy.

9. Zjazd wyraża koleżeńskie podziękowanie wszystkim Kolegom, którzy przyczynili się: do zwołania Ogólnopolskiego Zjazdu, a w szczególności Kolegom z Warszawy z Cechem i jego Starszym T. Pietrzakiem na czele oraz Związkowi Rzemieślników Chrześcijan w Warszawie z Przewodniczącym Koła Zdunów B. Walczyńskim na czele.

10. Ponieważ rzemiosło chrześcijańskie posiada własny organ „GAZETĘ PRZEMYSŁOWO – RZEMIEŚLNICZĄ”, istniejącą od 64 lat i od dziesiątków lat broniącą skutecznie wszystkich spraw rzemieślniczych — Zjazd uchwala i poleca wszystkim Kolegom zdunom zaprenumerowanie „Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej”, jako jedynego niezależnego organu prasowego rzemiosła chrześcijańskiego w Polsce.

11. Dla realizacji uchwał Zjazdu upoważniono wyłonione Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Rzemiosła Zduńskiego w składzie osób p.p .: Tomasza Pietrzaka, jako Przewodniczącego, Bolesława Walczyńskiego — zastępcę Przewodniczącego, Wacława Nowackiego jako Sekretarza (wszyscy z Warszawy) oraz członków Prezydium pp.: S. Października z Katowic, J. Kostysza z Krakowa, K. Piątkowskiego z Gdyni, F. Rohatyńskiego ze Lwowa, St. Kwitlińskiego z Włocławka, F. Kowalskiego z Łodzi i M. Michalika z Siedlec.

Prezydium dano prawo kooptacji.

Źródło: Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza : wychodzi co dwa tygodnie : organ Związku Rzemieślników Chrześcijan w Warszawie 1938

 

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy?

Skorzystaj z naszej oferty:

+48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Wybrane artykuł